1402/3/11

مبانی دین‌شناسی امام، بر جامعیت اسلام، و نیازمندی این احکام به سیاست و حکومت، امامت پیامبر و معصومان در عصر حضور بنا گردیده است.

1401/9/3

برخی موضوعات مطرح شده در این جلسه:1. نحوه تعامل دوسویه معاونت پژوهش حوزه و معاونت پژوهش موسسات فقهی
2. حمایت های هدفمند در جهت ارتقای سطح علمی پژوهشی معاونین پژوهش مراکز فقهی و طرح هایشان.

1401/6/15

از دير باز فقهيان در حوزهاي علميه با تلاش و مجاهدتهاي فراوان گامهاي موثري براي رشد و تعالي فقه و اصول برداشته و همواره در صدد پاسخگوئي به مسائل پيش روي جامعه خود بودند.

1401/5/29

مهم ترین وظایف و مسولیت های معاونت پژوهش در بیان حجت الاسلام مقیمی معاونت پژوهش مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر عج

داده ای یافت نشد.