جلسه طرح تربیتی طلاب

جلسه طرح تربیتی طلاب با حضور اساتید محترم به سخرانی استاد فقیهی و استاد عالم زاده واستاد ماندگاری در مرکز برگزار شد

 


جلسه طرح تربیتی طلاب با حضور اساتید محترم به سخرانی استاد فقیهی و استاد عالم زاده واستاد ماندگاری در مرکز برگزار شد