مراسم شهادت امام هادی علیه السلام

مراسم شهادت امام هادی علیه السلام  وقرائت قرآن در مرکز 


مراسم شهادت امام هادی علیه السلام  وقرائت قرآن در مرکز