درس اخلاق هفتگی

درس اخلاق مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عجل الله فرجه)


درس اخلاق مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عجل الله فرجه)

با بیانات حضرت آیت الله اراکی (دامت برکاته)

دوشنبه 21 آبان

بعد از نماز مغرب و عشاء

(همراه خانواده)