14 ذی الحجّه

14


1- شق القمر
درشب 14 ذی الحجه واقعه شق القمربه اعجازپیامبر(صلی الله علیه وآله) درمکه رخ داد. بعضی این واقعه را درشب 18 این ماه گفته اند. قریش ازآن حضرت معجزه طلب کردند و حضرت با انگشت اشاره به ماه کرد و به قدرت الهی دو نیم شد و باز به هم پیوست و آیه نازل شد: "اقتَربتِ الساعَة وانشقّ القمَر". ابوجهل گفت: این سحراست! بفرستید ازشهرهای دیگر هم بپرسند که آیا آنها هم دیدند که ماه دو نیم شد. چون ازاهل شهرهای دیگرپرسیدند آنها نیزخبردادند که نیمی ازماه پشت خانه کعبه و نیمی برکوه ابوقبیس افتاد.(1)

2- منازل امام حسین (علیه السلام) تا کربلا: وادی صفرا
دراین روز امام حسین (علیه السلام) به وادی صفرا رسیدند که سرزمینی بود دارای زراعت ونخل های فراوان. دراین منزل مجمّع وعبّاد و همراهانش به حضرت ملحق شدند و آن دو بزرگواردرکربلا شهید شدند.(2)

منابع:
1- بحارالانوار: ج 17 ص 358- 347. حق الیقین: ص 28. 
2- الامام الحسین (علیه السلام) واصحابه: ج 1 ص 159-185.