جلسه بصیرتی

جلسه بصیرتی با سخنرانی سردارحاتمی در مرکز برگزار شد


جلسه بصیرتی با سخنرانی سردارحاتمی در مرکز برگزار شد