جلسه بصیرتی

جلسه بصیرتی با سخنرانی آقای دکتر متکی وزیرامور خارجه اسبق 16 اسفند در مرکز برگزار شد


جلسه بصیرتی با سخنرانی آقای دکتر متکی وزیرامور خارجه اسبق 16 اسفند در مرکز برگزار شد