درس اخلاق هفتگی

درس اخلاق آیت الله اراکی (دامت برکاته )

دوشنبه 3 دیماه  بعد از نماز مغرب و عشاء 


درس اخلاق آیت الله اراکی (دامت برکاته )

دوشنبه 3 دیماه  بعد از نماز مغرب و عشاء