برگزاری امتحانات میان ترم

برگزاری امتحانات میان ترم

 


برگزاری امتحانات میان ترم در مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر