تجمع

تجمع طلاب در فیضیه


تجمع اعتراض امیز طلاب قم در مدرسه فیضیه نسبت به جنایات سعودی ها در یمن روز یکشنبه 27/8/97 ساعت 10:30