چهارمین جلسه کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه طلاب خارج دوره هفتم

چهارمین جلسه کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه طلاب خارج دوره هفتم در تاریخ 1397/6/6 در مرکز برگزار گردید


چهارمین جلسه کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه طلاب خارج دوره هفتم در تاریخ 1397/6/6 در مرکز برگزار گردید.